Stichting Mitialto

Wie zijn wij en wat doen wij

Stichting Mitialto is in 2001 opgericht als een privé initiatief met het doel om daar waar nodig financiële steun te bieden aan projecten op het gebied van de gezondheidszorg, zowel medisch als ook maatschappelijk.

Wij doen dit door het steunen van 

  • onderzoeksprojecten of afgebakende delen daarvan (ook meerjarig) op het terrein van chronische/levensbedreigende ziektes
  • initiatieven, activiteiten of hulpmiddelen op medisch en/of sociaal-maatschappelijk gebied
  • projecten ten behoeve van de zorg voor de zwakkeren in onze samenleving

Bij de beoordeling van de aanvragen kijken wij vooral naar maatschappelijk belang, innovatie en het mogelijke (onderzoeks)resultaat. Onze voorkeur gaat uit naar projecten waarvan het effect van de bijdrage op een of andere wijze duidelijk herkenbaar of zichtbaar is.

Soms kan zelfs met een beperkt steuntje in de rug een maatschappelijk waardevol initiatief worden opgezet, waarna de betreffende organisatie dit zelfstandig of met hulp van andere partners in de gezondheidszorg verder kan op- en uitbouwen.

Aanvragen die voldoen aan bovengenoemde criteria hebben onze extra aandacht.

Wij kennen echter geen subsidie toe aan grote meerjarige projecten die al door de gebruikelijke instanties worden ondersteund. Uitsluitend relatief kleine of duidelijk omschreven (deel)projecten komen voor onze financiële steun in aanmerking. Hiermee willen wij voorkomen dat een relatief beperkte bijdrage verloren gaat in een groot geheel. Ook (buitenlandse) reis- en verblijfkosten ten behoeve van bijvoorbeeld congresbezoek of stages komen niet in aanmerking voor steun. Subsidiëring van salariskosten komt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen voor.

Mitialto