Stichting Mitialto

Wie zijn wij en wat doen wij

Stichting Mitialto is in 2001 opgericht als een privé initiatief met het doel om daar waar nodig financiële steun te bieden aan projecten op het gebied van de gezondheidszorg. 

Wij doen dit door het steunen van initiatieven die zich richten op bijvoorbeeld 

  • onderzoeksprojecten of afgebakende delen daarvan (eventueel ook meerjarig) op het terrein van chronische/levensbedreigende ziektes, zoals kanker, hart- en vaatziektes, reuma en aids.  
  • initiatieven, activiteiten of hulpmiddelen op medisch en/of sociaal-maatschappelijk gebied binnen zorginstellingen
  • projecten ten behoeve van de zorg voor de zwakkeren in de samenleving
  • noodzakelijke behandelingen van een ernstige aandoening waarvoor de financiële middelen niet voorhanden zijn

Dit alles in de ruimste zin van het woord. Zo kunnen bijvoorbeeld ook in bijzondere gevallen  opleidingen van specialisten en het uitdragen van kennis en ervaring voor financiële steun in aanmerking komen.

Wij kennen echter geen subsidie toe aan grote meerjarige projecten die al door de gebruikelijke instanties worden ondersteund. Uitsluitend relatief kleine, duidelijk omschreven 
(deel)projecten komen voor financiële steun in aanmerking. Hiermee willen wij voorkomen dat een relatief beperkte bijdrage verloren gaat in een groot geheel. Ook (buitenlandse) reis- en verblijfkosten ten behoeve van bijvoorbeeld congresbezoek of stages komen niet in aanmerking voor steun. Subsidiëring van salariskosten komt slechts in uitzonderlijke gevallen voor.

Bij de beoordeling van de aanvragen kijken wij met name naar innovatie, maatschappelijk belang en het mogelijke (onderzoeks)resultaat. Onze voorkeur gaat uit naar projecten waarvan het effect van de bijdrage op een of andere wijze duidelijk herkenbaar of zichtbaar is. In sommige gevallen kan zelfs met een beperkt steuntje in de rug een maatschappelijk waardevol initiatief worden opgezet, waarna de betreffende organisatie dit zelfstandig of met hulp van andere partners in de gezondheidszorg verder kan op- en uitbouwen. Aanvragen die voldoen aan bovengenoemde criteria hebben onze extra aandacht.

Mitialto