Stichting Mitialto

Een aanvraag indienen

Wanneer u van mening bent, dat uw initiatief of (onderzoeks)project voldoet aan de door ons geformuleerde doelstelling kunt u een aanvraag voor financiële steun bij ons indienen.

Wij werken niet met standaard aanvraagformulieren. Als u een verzoek om financiële steun wilt indienen vragen wij u ons deze per e-mail toe te sturen en uw aanvraag in eerste instantie te beperken tot maximaal 1 A-4. Daarop dienen te worden vermeld uw contactgegevens, een duidelijke en beknopte beschrijving van uw onderzoek, project of initiatief inclusief de looptijd ervan alsmede de bankrekeninggegevens van uw organisatie, waarop een mogelijke bijdrage kan worden gestort. Bijgevoegd vragen wij om een gespecificeerde kostenbegroting met daarbij ook een opgave van eventueel elders aangevraagde en/of verkregen subsidie,. 

Indien voor de beoordeling van uw aanvraag nog aanvullende informatie gewenst is, nemen wij contact met u op.

De bestuursvergaderingen vinden tweemaal per jaar plaats, te weten in april en oktober. Alle ontvangen aanvragen komen dan aan de orde. Aanvragen ter bespreking tijdens de vergadering in april dienen uiterlijk eind februari in ons bezit te zijn. De aanvragen voor de vergadering in oktober moeten uiterlijk eind augustus binnen zijn. Mocht een aanvraag niet vóór een van de genoemde deadlines zijn ontvangen, schuift deze automatisch door naar de volgende vergadering.

Als tegenprestatie voor een eventuele bijdrage verwachten wij van u dat de onderzoeksresultaten en -conclusies vrij opvraagbaar zijn en/of ter algemene beschikking worden gesteld.

Daarnaast stellen wij naamsvermelding zeer op prijs. Daartoe kunnen wij op verzoek ons logo ter beschikking stellen.

U kunt uw aanvraag indienen per e-mail middels onderstaande link:

info AT mitialto DOT nl

Een aanvraag indienen bij Mitialto