Stichting Mitialto

Het bestuur van Mitialto

Rechtspersoon en bestuur

Stichting Mitialto is statutair gevestigd in Breda. De stichting wordt aangemerkt als een organisatie-zonder-winststreven en staat geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI - RSIN/fiscaal nummer 815146188). Voor de bestuurssamenstelling wordt verwezen naar het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (inschrijfnummer KvK 20103028). Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden ten behoeve van de stichting.

Activiteiten

Het bestuur vergadert tweemaal per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden de binnengekomen verzoeken tot steun aan projecten behandeld. Na akkoord van het bestuur worden giften uitbetaald ten behoeve van de goedgekeurde projecten. Deze betalingen worden uitsluitend gedaan ten behoeve van projecten die binnen de doelstelling van de stichting vallen.

Doelstelling

Stichting Mitialto is een privé initiatief met het doel om daar waar dat nodig is financiële steun te bieden aan (onderzoeks)projecten en initiatieven op het gebied van de gezondheidszorg. Dit in de ruimste zin van het woord. Deze doelstelling is verder toegelicht op de home pagina van deze website.

Bestuur Mitialto