Stichting Mitialto

Cijfers

Toelichting staat van baten en lasten

Inkomsten. Er is in 2020 voor Euro 125.000 aan giften ontvangen. Hiervoor is geen fondswerving gepleegd, daar dit bedrag door particulieren is geschonken. Over deze giften zijn geen belastingen verschuldigd, omdat de stichting geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI - RSIN/fiscaal nummer 815146188).

Verstrekte Donaties. Betreft de toegezegde donaties over 2020: Donaties worden verwerkt in het boekjaar dat deze door het bestuur vastgesteld zijn en schriftelijk medegedeeld zijn aan de begunstigde. Het totaal aan toegezegde giften over 2020 bedroeg Euro 145.484.
Een bedrag van Euro 116.000 is, deels onder voorbehoud, toegezegd door het bestuur in 2020, maar is per balansdatum nog niet betaald. Deze donaties zullen in de staat van baten en lasten 2021 verwerkt worden.

BALANS PER 31 DECEMBER 2020 (in Euro's)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020 (in Euro's)

 

Toelichting vorderingen / liquide middelen

Liquide middelen Euro 13.348. Er zijn twee bankrekeningen. Het betreft een rekening-courant met een saldo op 31.12.2020 van Euro 13.348 en een spaarrekening dat een saldo aangeeft van Euro 0. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
Stichtingsvermogen. Dit staat ter vrije beschikking van het bestuur, in overeenstemming met de doelstellingen uit de statuten van de stichting. De mutaties in het stichtingsvermogen worden uitsluitend veroorzaakt door het resultaat over het boekjaar.

Overige schulden Euro 1.634. Overige schulden omvatten de nog te betalen accountantskosten voor de beoordelingswerkzaamheden 2020 ad Euro 1.634. 

Cijfers Mitialto