Stichting Mitialto

Cijfers

Toelichting staat van baten en lasten

Inkomsten. Er is in 2017 voor Euro 110.000 aan giften ontvangen. Hiervoor is geen fondswerving gepleegd, daar dit bedrag door particulieren is geschonken. Over deze giften zijn geen belastingen verschuldigd, omdat de stichting geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI - RSIN/fiscaal nummer 815146188).

Donaties. 

Betreft de toegezegde donaties over 2017: Giften worden verwerkt in het boekjaar dat deze door het bestuur vastgesteld zijn en schriftelijk medegedeeld zijn aan de begunstigde. Het totaal aan toegezegde giften over 2017 bedroeg Euro 110.200. 

Een bedrag van Euro 45.500 is, deels onder voorbehoud, toegezegd door het bestuur in 2017, maar is per balansdatum nog niet betaald. Deze donaties zullen in de staat van baten en lasten 2018 verwerkt worden.

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (in Euro's)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 (in Euro's)

 

Toelichting vorderingen / liquide middelen

Liquide middelen Euro 31.574. Er zijn twee bankrekeningen. Het betreft een rekening-courant met een saldo op 31.12.2017 van Euro 13.656 en een spaarrekening dat een saldo aangeeft van Euro 17.918. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Stichtingsvermogen. Dit staat ter vrije beschikking van het bestuur, in overeenstemming met de doelstellingen uit de statuten van de stichting. De mutaties in het stichtingsvermogen worden uitsluitend veroorzaakt door het resultaat over het boekjaar.

Overige schulden Euro 2.596. Overige schulden omvatten de nog te betalen accountantskosten voor de beoordelingswerkzaamheden 2017 ad Euro 1.634, administratiekosten ad Euro 726 en kosten voor de doorbelasting van de postbus ad Euro 236.

Cijfers Mitialto